Prof. Anil Mehra

Chairman

.

.

Dr. Prashant Mishra

CEO

.

.

Dr. Jagbir Singh kadyan

Secretary

.

.

.

Dr. Pankaj Kumar Tripathi

Member